Marry Me Diamonds

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ

คำนำ

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ ใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน โดยการใช้ MarryMeDiamonds.com ถือว่าท่านยอมรับ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ อย่างครบถ้วน การซื้อ

สินค้าใดจากเว็บไซต์ถือเป็นการตกลงระหว่างท่านกับ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด

บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด สงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อกำหนดใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ หรือนโยบาย หรือคำแนะนำใดของเว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ตาม และด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดจะมีผลบังคับทันทีที่มีการโพสต์การแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆ นั้นลงในเว็บไซต์ หากท่านไม่เห็นด้วยกับ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ หรือส่วนใดของ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

ในการซื้อสินค้าต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ในการใช้เว็บไซต์นี้และการเห็นชอบกับ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ ถือว่าท่านได้รับรองและแสดงว่าท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

MarryMeDiamonds.com ใช้คุ้กกี้ต่างๆ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ และเห็นชอบกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมกับการที่ MarryMeDiamonds.com ใช้คุ้กกี้ต่างๆ ตามเงื่อนไขของ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ MarryMeDiamonds.com

MarryMeDiamonds.com และ/หรือ ผู้ให้อนุญาตต่างๆ ของเว็บไซต์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของเว็บไซต์ และวัสดุในเว็บไซต์ ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ภายใต้บังคับการให้อนุญาตเบื้องล่าง ขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ดังกล่าว

ท่านสามารถดู และดาวน์โหลดเพื่อเก็บเอาไว้ รวมทั้งพิมพ์ข้อความในหน้าต่างๆ จากเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่านได้ ภายใต้บังคับข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้เบื้องล่างและที่อื่นๆ ใน เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้

ท่านจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

 • เผยแพร่วัสดุจากเว็บไซต์นี้ (รวมทั้งการเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น)
 • ขาย ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงวัสดุจากเว็บไซต์
 • แสดงวัสดุใดจากเว็บไซต์ต่อสาธารณะ
 • ถอดแบบ ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือหาประโยชน์จากวัสดุของเว็บไซต์นี้โดยประการอื่น เพื่อจุดมุ่งหมายทางการพาณิชย์
 • ตัดต่อ หรือดัดแปลงวัสดุใดจากเว็บไซต์นี้โดยประการอื่น
 • เผยแพร่ต่อซึ่งวัสดุจากเว็บไซต์นี้

การใช้งานที่สามารถยอมรับได้

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดที่เป็นสาเหตุ หรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายกับเว็บไซต์ หรือก่อความเสียหายให้กับความพร้อมใช้งาน หรือการเข้าถึงเว็บไซต์  หรือในลักษณะใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย เป็นการหลอกลวงฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือกิจกรรมใด ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย หลอกลวงฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อคัดลอก จัดเก็บ รับรอง สื่อสาร ส่ง ใช้งาน ประกาศโฆษณา หรือเผยแพร่วัสดุใด ซึ่งประกอบด้วย (หรือที่เชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน หนอน คีย์สโตรก ล็อกเกอร์ รูทคิท หรือซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์อื่นที่มุ่งร้าย

ท่านต้องไม่ดำเนินกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบ หรือโดยอัตโนมัติ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การดัดแปลง การทำแหล่งข้อมูล การสกัดข้อมูล และการเก็บเกี่ยวข้อมูล) ที่ หรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับความยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อสื่อสาร หรือส่งการติดต่อสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดมุ่งหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดโดยมิได้รับความยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด

การเข้าถึงโดยมีข้อจำกัด

บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด สงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์นี้ทั้งหมด ด้วยดุลพินิจของ MarryMeDiamonds.com

หาก บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด มอบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ที่มีข้อจำกัดของเว็บไซต์นี้ได้ หรือเนื้อหาหรือบริการอื่นๆ ท่านต้องดูแลให้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวเป็นความลับ

การเข้าถึงและการใช้รหัสผ่านที่มีการปกป้อง และ/หรือ พื้นที่ต่างๆ ที่มีความมั่นคงของ MarryMeDiamonds.com จะจำกัดให้เฉพาะลูกค้าต่างๆ ที่มีบัญชีเท่านั้น  ท่านไม่สามารถขอรับ หรือพยายามขอรับการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต  หรือเข้าถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับการปกป้อง  โดยผ่านวิธีการใดที่เรามิได้มีเจตนามอบให้เพื่อการใช้งานจำเพาะของท่าน  การกระทำผิดข้อกำหนดนี้อาจถือเป็นความผิดตาม  พ.ร.บ. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) ของประเทศไทย

MarryMeDiamonds.com สามารถปิดการใช้งานรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านได้ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หรือมีคำชี้แจงใด

เนื้อหาของผู้ใช้งาน

ใน เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ “เนื้อหาผู้ใช้งานของท่าน” หมายถึงวัสดุ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ภาพ วัสดุเสียง วัสดุวีดีทัศน์ และโสตทัศนวัสดุ) ที่ท่านนำเสนอในเว็บไซต์นี้

ด้วยจุดมุ่งหมายใดก็ตาม

ท่านได้ให้อนุญาตแก่ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ไว้ทั่วโลก โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่เฉพาะเจาะจง และโดยปลอดจากค่าลิขสิทธิ์ สำหรับการใช้ การถอดแบบ ดัดแปลง ประกาศโฆษณา แปล และเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้งานของท่านในสื่อใดที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ นอกจากนั้นท่านยังให้สิทธิแก่ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ในการให้อนุญาตช่วงสิทธิต่างๆ ดังกล่าว และสิทธิในการดำเนินการเมื่อมีการละเมิดสิทธิต่างๆ ดังกล่าวด้วย

เนื้อหาผู้ใช้งานของท่านต้องไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องไม่ละเมิดสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายของบุคคลที่สาม และต้องไม่เป็นสาเหตุให้เกิดการดำเนินการทางกฎหมาย ไม่ว่ากับท่าน หรือกับ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด หรือบุคคลที่สาม (ในแต่ละกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายใดที่ใช้บังคับนั้น)

ท่านต้องไม่นำเสนอเนื้อหาผู้ใช้งานใดในเว็บไซต์ ที่เป็นประเด็น หรือได้เป็นประเด็นสำหรับการดำเนินการทางกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือที่เกิดขึ้นจริง หรือการร้องเรียนอื่นที่คล้ายคลึงกัน

บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด สงวนสิทธิในการตัดต่อ หรือถอดวัสดุใดที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ หรือที่จัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด หรือที่รับรอง หรือเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ออก

บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ไม่รับรองที่จะตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าว หรือการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในเว็บไซต์นี้

ความพร้อมใช้งานและราคาสินค้า

สินค้าเครื่องเพชรพลอยอาจจะหมดจากคลังสินค้าได้ในบางครั้ง หากมีกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำ บางครั้งรายการสินค้าอาจหมดจากคลังสินค้าก่อนที่เราจะสามารถโพสต์แจ้งไว้ในเว็บไซต์ได้ หากเกิดกรณีดังกล่าว  เราจะติดต่อกับท่านโดยตรงเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ต่างๆ

ข้อมูล  รวมทั้งราคา และรายละเอียดสินค้า อาจแสดงไว้ในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือการพิมพ์ เราสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดใดและต่างๆ ที่เกิดขึ้น  และเราไม่ยอมรับราคาที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด  หากราคาสินค้าที่แสดงรายการไว้ต่ำกว่าราคาจริง เราขอใช้ดุลพินิจของตนในการติดต่อกับท่านเพื่อขอคำแนะนำก่อนการส่งสินค้า หรือยกเลิกการสั่ง และแจ้งให้ท่านทราบการยกเลิกดังกล่าว หากมีการส่งสินค้าไปตามที่สั่ง ท่านตกลงที่จะคืนสินค้า หรือจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาจริงกับราคาที่ได้คิดไป ราคาต่างๆ ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาต่างๆ ตามที่แสดงรายการไว้ ต้องชำระภาษี ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  MarryMeDiamonds.com สงวนสิทธิในการแก้ไขราคาต่างๆ ที่แสดงรายการไว้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด

หากท่านมีปัญหาใด โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพชรพลอย ของเราได้ที่ info@marrymediamonds.com หรือโทรศัพท์ติดต่อเราได้ที่ +662 727 0281

เราจะไม่มีการเจรจาต่อรองราคาสินค้าต่างๆ ของเรา และราคาต่างๆ ของเราถือเป็นที่สุด

การสั่งของท่าน

ท่านสามารถสั่งสินค้าผ่าน MarryMeDiamonds.com ได้ โดยการเลือกสินค้าที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “Add to Cart” ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องในการสั่งสินค้าของท่าน  MarryMeDiamonds.com จะเริ่มต้นดำเนินการตามที่ท่านสั่ง ต่อเมื่อมีการชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น

สกุลเงิน

MarryMeDiamonds.com ได้แสดงรายการราคาต่างๆ ของสินค้าเป็นสกุลเงินบาทไทย ดอลล่าร์สหรัฐ และเงินยูโร สกุลเงินทั้งสามดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ใช้เพื่อการชำระให้กับ MarryMeDiamonds.com ที่ยอมรับในปัจจุบัน
การส่งมอบสินค้าการรับสิ่งของส่งมอบ

ในกรณีที่ท่านมิได้รับสินค้าที่สั่งภายในวันส่งมอบที่คาดการณ์ไว้ และโดยท่านได้มีการส่งอีเมล์ไปยัง info@marrymediamonds.com  ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ส่งมอบที่คาดการณ์ไว้นั้น MarryMeDiamonds.com จะพยายามหาที่ตั้งและส่งมอบสินค้า หาก MarryMeDiamonds.com ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านภายใน 3 วัน นับจากวันส่งมอบที่คาดการณ์ไว้  จะถือว่าท่านได้รับสินค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

หากลูกค้าไม่รับมอบสินค้าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่มิใช่ความผิดโดยตรงของ MarryMeDiamonds.com  และโดยที่ไม่สามารถใช้สิทธิในการแก้ไขเยียวยาของผู้ขายได้  MarryMeDiamonds.com อาจบอกเลิกสัญญากับลูกค้า

ใบรับรองคุณภาพเพชร

เมื่อท่านสั่งซื้อเพชรเม็ดเดี่ยว ซึ่งมีน้ำหนักเพชรอย่างน้อย 0.30 กะรัต เราจะส่งสินค้าให้กับท่าน พร้อม รายงานการจัดระดับเพชร (หรือที่เรียกว่า หนังสือรับรองเพชร)  รายงานการจัดระดับดังกล่าวออกให้โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระจากห้องปฏิบัติการจัดระดับเพชรของ GIA

MarryMeDiamonds.com ขายเพชรต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง ตามที่ระบุไว้ในระดับคุณภาพต่างๆ ตาม ใบรับรองเพชรต่างๆ ของ GIA จากสาเหตุดังกล่าว เราจึงต้องการให้มีการแนบ ใบรับรองคุณภาพเพชร แต่ละฉบับ มาพร้อมกับเพชรที่มีการส่งคืน ในกรณีของการแลกเปลี่ยนเพชรพลอย เราจะไม่ยอมรับการส่งคืน หรือการแลกเปลี่ยนอัญมณีร่วง ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวกับ ความใสสะอาดเพชร การเจียระไน สี หรือน้ำหนักกะรัตให้นำเสนอ ห้องปฏิบัติการจัดระดับเพชรอิสระ ของสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา (GIA)  เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการรับรองเพชรจาก GIA สินค้าต่างๆ ที่ต้องการแลกเปลี่ยน จะต้องส่งคืนมาพร้อมกับ ใบรับรองเพชรของ GIA เดิม ในลักษณะที่เรียบร้อยเช่นเดียวกับเมื่อได้รับ หากท่านไม่มอบใบรับรองคุณภาพเพชร มาพร้อมกันกับการแลกเปลี่ยน  ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมทดแทนในจำนวน 300 ดอลล่าร์สหรัฐ

นโยบายการแลกเปลี่ยน 30 วัน

หากท่านไม่พึงพอใจการซื้อสินค้าจาก MarryMeDiamonds.com เรามีความยินดีรับคืนภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งสินค้าเดิม เพื่อแลกกับ เครดิตร้าน โดยสินค้าต้องไม่มีร่องรอยการใช้ที่ปรากฏชัด

เราจะมอบ เครดิตร้าน ให้ ในจำนวนเท่ากับราคาซื้อครบถ้วน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสลักต่างๆ) สามารถใช้ เครดิตร้าน ดังกล่าวได้ในการซื้อสินค้าต่างๆ ดังกล่าวของเว็บไซต์

เราจะไม่มีการมอบเงินสดคืนให้

รายการต่างๆ ที่ไม่มีการคืนเงินให้

ในขณะที่ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเราที่ MarryMeDiamonds.com แต่มีรายการบางอย่างที่ไม่สามารถคืนเงินให้ได้ดังต่อไปนี้

 • เราไม่รับสินค้าคืน หรือแลกเปลี่ยนให้ ในกรณีที่เป็นการสั่งตามความประสงค์ของผู้ซื้อ
 • การซื้ออัญมณีร่วงถือเป็นที่สุด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
 • เพชรพลอยชิ้นต่างๆ ที่ปรากฏร่องรอยการนำไปสวมหรือได้รับความเสียหายอย่างชัดเจนหลังจากการซื้อแล้ว จะไม่สามารถคืนเพื่อขอ เครดิตร้าน ได้
 • รายการต่างๆ ที่เกินระยะเวลาการคืน 30 วัน จะไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับ เครดิตร้านได้
 • แหวนสลักต่างๆ จาก แคตตาล็อกการเลือกของนักออกแบบ ของเรา สามารถนำมาคืนเพื่อขอ เครดิตร้านได้ แต่จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการสลักให้
 • การคืนสามารถกระทำได้ สำหรับเพชรพลอยที่ยังไม่เคยมีการสวม และมีการส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมเอกสารเดิมต่างๆ ที่มีไปพร้อมกับเพชรพลอยนั้น ในสภาพที่ยังไม่มีการใช้งาน

การส่งคืนรายการสินค้าของท่าน

รายการสินค้าสามารถส่งคืนเพื่อแลกขอ เครดิตร้าน ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ส่งสินค้าแต่เดิม สินค้าต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพเดิมเมื่อซื้อ และเพชรพลอยจะต้องไม่มีการสวมหรือใช้งาน ต้องมีใบรับรองคุณภาพเพชรต่างๆ ตามสภาพที่ซื้อ  มิฉะนั้นจะต้องคิดค่าธรรมเนียมจำนวน 300 ดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อทดแทน

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าและการประกันภัย สำหรับการคืนรายการสินค้า (ต่างๆ) ของท่าน นอกจากนั้นต้องส่งคืน ใบรับรองคุณภาพเพชร และการรับประกันต่างๆ มาด้วย  พร้อมทั้ง ใบกำกับการขาย และบรรจุภัณฑ์เดิมของ MarryMeDiamonds.com

สำหรับรายละเอียดคำแนะนำวิธีการจัดเตรียมรายการสินค้าของท่านเพื่อส่งคืน โปรดติดต่อเราทางอีเมล์ที่ info@marrymediamonds.com  และเราจะส่งรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นไปให้กับท่าน

การสิ้นสุดของสินค้า

MarryMeDiamonds.com จะยอมรับการสั่งสินค้าของท่าน ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น ท่านสามารถยกเลิกการสั่งของท่านได้ทุกเวลา ก่อนการได้รับเงินชำระครบถ้วน เมื่อมีการยืนยันการสั่งสินค้าแล้ว ท่านจะสามารถคืนรายการสินค้าเพื่อขอรับ เครดิตร้าน สำหรับการซื้อในอนาคต หรือแลกเปลี่ยนสินค้ารายการอื่น ที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากัน (จำกัดเฉพาะสินค้าบางรายการ) เท่านั้น

รายการสินค้าที่เสียหายหรือขาดหาย

หากบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าของท่านมาถึงในลักษณะที่เกิดความเสียหาย หรือมีรายการใด (ต่างๆ) ขาดหายไป โปรดติดต่อ MarryMeDiamonds ได้ทันที ที่หมายเลข +662 727 0281

ข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา

MarryMeDiamonds.com พยายามที่จะแสดงภาพในมุมต่างๆ ของสินค้าแต่ละรายการ เพื่อแสดงลักษณะสินค้าในขั้นสุดท้ายอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามในบางโอกาสอาจมีสินค้า ที่ปรากฏลักษณะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าขนาดที่แท้จริงในภาพถ่ายต่างๆ ของเรา  และเนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์ทุกตัวมีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน สีและขนาดจึงอาจผันแปรได้เล็กน้อย

เราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจสินค้าต่างๆ ของเราได้อย่างชัดเจน ในการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ได้ระบุไว้ว่า น้ำหนักกะรัตรวมในการซื้ออาจเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 0.05 กะรัต จากน้ำหนักที่ระบุ  ยกเว้นจะมีการรับรองไว้เป็นอย่างอื่นในลักษณะรายละเอียดเฉพาะราย

แหวนนิรันดร์ต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเพชรตามขนาดของแหวนที่สั่ง น้ำหนักของเพชรที่แสดงไว้ในแหวนจะแสดงถึงน้ำหนักเฉลี่ยสำหรับแหวนขนาดเฉลี่ย 56 และจะใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการสั่งขนาดแหวนจำเพาะของท่าน

สามารถคาดหมายเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยได้ โดยขึ้นอยู่กับการตกแต่งในระหว่างกระบวนการผลิต และสามารถคาดการณ์เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนส่วนกว้างของแหวนแต่งงานต่างๆ ที่ผลิตโดยเครื่องจักร ได้ 0.20 มม. แหวนผลิตหล่อต่างๆ อาจผันแปรได้มากกว่าเล็กน้อย

สำหรับชุดเพชรพลอยที่ประกอบด้วยเพชรหลายเม็ด เราใช้น้ำหนักเพชรปกติสำหรับแหวนผลิตขนาดมาตรฐาน 56 ระดับต่างๆ ของสีและความกระจ่าง จะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของเพชร

ไม่มีการรับรอง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น “ตามลักษณะปัจจุบัน” โดยไม่มีการแสดงหรือรับรองใด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย MarryMeDiamonds.com ไม่แสดงหรือให้การรับรองเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้  หรือข้อมูลและวัสดุต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

โดยไม่เป็นการเสื่อมต่อหลักการทั่วไปของวรรคก่อนหน้า MarryMeDiamonds.com ไม่มีการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์นี้พร้อมใช้งานโดยถาวร หรือพร้อมใช้งานโดยตลอด
 • ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีความสมบูรณ์ เป็นจริง ถูกต้อง หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถือเป็น หรือมีเจตนาให้ถือเป็นคำแนะนำใดทั้งสิ้น

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

โปรดดู นโยบายสิทธิส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลวิธีการที่ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด รวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ จากลูกค้าต่างๆ ของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดต่างๆ

MarryMeDiamonds.com จะไม่รับผิดต่อท่าน (ไม่ว่าภายใต้กฎหมายการติดต่อ กฎหมายการละเมิดต่างๆ หรืออื่นๆ) ที่เกี่ยวกับ เนื้อหา หรือการใช้งาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ดังต่อไปนี้

 • สำหรับความเสียหายโดยตรงใด เมื่อเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • สำหรับความเสียหายโดยทางอ้อม หรือพิเศษ  หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง
 • สำหรับความเสียหายทางธุรกิจ การสูญเสียรายได้ เงินได้ กำไร หรือเงินออมที่คาดหมาย การสูญเสียสัญญาจ้าง หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่างๆ การสูญเสียชื่อเสียงหรือความนิยม หรือการสูญเสีย หรือการทุจริตด้านสารสนเทศ หรือข้อมูล

การจำกัดความรับผิดต่างๆ ดังกล่าว ใช้บังคับ แม้ว่า MarryMeDiamonds.com จะได้รับการแจ้งเรื่องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างชัดแจ้งแล้วก็ตาม

ข้อยกเว้นต่างๆ

ไม่มีสิ่งใดในคำปฏิเสธของเว็บไซต์นี้ ที่ยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันใด ที่แสดงนัยน์ตามกฎหมายว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการที่จะยกเว้นหรือจำกัด และไม่มีสิ่งใดในคำปฏิเสธของเว็บไซต์นี้ที่ยกเว้นหรือจำกัด บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ในการรับผิดที่เกี่ยวกับรายการใดดังต่อไปนี้

 • การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ ที่เป็นสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อของ MarryMeDiamonds.com
 • การหลอกลวง หรือบิดเบือนความจริงที่ฉ้อฉล ในส่วนของ MarryMeDiamonds.com
 • เรื่องใดที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับ MarryMeDiamonds.com ในการที่จะยกเว้นหรือจำกัด หรือพยายาม หรืออ้างว่าต้องยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของตน

ความเหมาะสมด้วยเหตุผล

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านเห็นด้วยว่า ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำปฏิเสธของเว็บไซต์นี้ มีความเหมาะสมด้วยเหตุผล

หากท่านไม่เห็นว่ามีเหตุผล ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

ฝ่ายอื่นๆ

ท่านยอมรับว่า  ในฐานะที่เป็นกิจการจำกัดความรับผิด บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำกัดความรับผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างต่างๆ ของตน ท่านเห็นด้วยว่าท่านจะต้องไม่ทำการเรียกร้องใดๆเป็นการส่วนตนกับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต่างๆ ของบริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์

จำกัด ที่เกี่ยวกับความเสียหายใดที่ท่านประสบโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ท่านเห็นด้วยว่า ข้อจำกัดการรับประกันและความรับผิดต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำปฏิเสธขอเว็บไซต์นี้ เป็นการปกป้อง เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทสาขา ผู้รับช่วง ผู้รับโอนสิทธิ และผู้รับจ้างช่วงต่างๆ ของ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ตลอดทั้ง MarryMeDiamonds.com

การตรวจสอบสินค้าต่างๆ

เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยคุณลักษณะการตรวจสอบสินค้า และอาจประกอบด้วยเนื้อหาของผู้ใช้งานในที่ประชุมหารือในอนาคต หรือพื้นที่หรือบริการอื่นๆ ซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามต่างเป็นผู้รังสรรค์  โพสต์ หรือจัดเก็บเนื้อหา ข้อความ วัสดุ หรือรายการอื่นๆ ในเว็บไซต์ของเรา (พื้นที่เชิงโต้ตอบต่างๆ) ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้ พื้นที่เชิงโต้ตอบต่างๆ ดังกล่าวของท่าน และใช้ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง  โดยการใช้ พื้นที่เชิงโต้ตอบใด ท่านตกลงว่าจะไม่โพสต์ อัพโหลด  สื่อสาร  เผยแพร่  จัดเก็บ  สร้างสรรค์  หรือประกาศโฆษณาโดยประการอื่น ผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรายการใดดังต่อไปนี้

 • ข่าวสาร ข้อมูล สารสนเทศ ข้อความ ดนตรี เสียง ภาพถ่าย วีดีทัศน์ กราฟฟิค รหัส หรือวัสดุอื่น (“เนื้อหาผู้ใช้งาน”) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หยาบโลน ลามก อนาจาร สัปดน แสดงนัย ล่วงละเมิด  ข่มขู่  รุกรานสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิการเผยแพร่ เหยียดหยาม  เผ็ดร้อน  หลอกลวงฉ้อฉล หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่น
 • เนื้อหาผู้ใช้งาน ที่ถือเป็น ส่งเสริม หรือให้คำแนะนำต่างๆ ในการกระทำผิดอาญา ละเมิดสิทธิต่างๆ ของฝ่ายใด หรือที่อาจก่อความรับผิดโดยประการอื่น หรือฝ่าฝืนกฎหมายของท้องถิ่น รัฐ ของชาติ หรือระหว่างประเทศ
 • เนื้อหาผู้ใช้งาน ที่อาจเป็นการละเมิด สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิทางปัญญาหรือทรัพยสิทธิอื่นของฝ่ายใด โดยการโพสต์เนื้อหาผู้ใช้งานใดนั้น ท่านได้แสดงและรับรองไว้ว่า ท่านมีสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่และคัดลอกเนื้อหาผู้ใช้งานดังกล่าว
 • เนื้อหาผู้ใช้งาน ที่สวมบทบาทบุคคลหรือกิจการใด หรือบิดเบือนความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือกิจการใดโดยประการอื่น
 • การส่งเสริม การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณา หรือการเชิญชวนที่ไม่พึงประสงค์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขประกันสังคม และหมายเลขบัตรเครดิตต่างๆ
 • ไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย หรือแฟ้มข้อมูลอื่นที่เป็นอันตราย ทำลาย หรือเป็นภัย
 • เนื้อหาผู้ใช้งาน ซึ่งตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด เห็นว่าน่ารังเกียจ หรือซึ่งจำกัดหรือขัดขวางบุคคลอื่นใดมิให้ใช้หรือมีสิทธิใน พื้นที่เชิงโต้ตอบต่างๆ หรือเว็บไซต์ของเรา หรือที่อาจทำให้ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด หรือผู้ใช้งานต่างๆ ของบริษัท ได้รับอันตราย หรือต้องรับผิดในลักษณะใดก็ตาม

บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาผู้ใช้งานใด ที่ท่านหรือบุคคลที่สามได้โพสต์ จัดเก็บ หรืออัพโหลด หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดจากการดังกล่าว และ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ไม่รับผิดสำหรับ ข้อผิดพลาด การเสื่อมเสียชื่อเสียง การใส่ร้ายป้ายสี การหมิ่นประมาท การงดเว้นกระทำ การโกหก ความหยาบโลน ความลามก หรือการดูหมิ่นใด ที่ท่านประสบ การใช้ พื้นที่เชิงโต้ตอบต่างๆ ของท่าน ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

ข้อกำหนดต่างๆ ที่ไม่มีผลบังคับใช้

หากข้อกำหนดใดในคำปฏิเสธของเว็บไซต์นี้มีลักษณะ หรือพบว่าไม่มีผลบังคับภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ จะถือว่าไม่เกิดผลกระทบกับผลบังคับของข้อกำหนดอื่นๆ ในคำปฏิเสธของเว็บไซต์นี้

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านขอชดใช้ค่าเสียหายให้กับ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด และรับรองที่จะปกป้องมิให้ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ได้รับความเสียหายจาก การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม ความรับผิด และค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ  ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย  และเงินใดที่ บริษัท

แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ได้ชำระให้กับบุคคลที่สาม ในการระงับการเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ตามคำแนะนำ ของ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆ ของ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด) ที่เกิดขึ้น หรือที่ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ต้องประสบโดยเกิดขึ้นจากการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดใดใน เงื่อนไขและข้อกำหนด

ต่างๆ ฉบับนี้

การกระทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้

หากท่านกระทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ ในลักษณะใดก็ตาม บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด อาจดำเนินการตามที่ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด  เห็นเหมาะสม เพื่อจัดการกับการกระทำผิดสัญญา รวมทั้งระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ห้ามมิให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ ปิดกั้นคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ ไอพีแอดเดรสของท่าน มิให้เข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านเพื่อร้องขอให้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือ ดำเนินการทางศาลกับท่าน

การเปลี่ยนแปลง

บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด อาจแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ เป็นครั้งคราวได้ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จะใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ นับจากวันที่เผยแพร่ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับเวอร์ชั่นปัจจุบัน

การโอนสิทธิ

บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด สามารถโอน ทำสัญญาช่วง หรือจัดการโดยประการอื่นกับสิทธิ และ/หรือ ข้อผูกพันต่างๆ ของ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ภายใต้ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากท่านได้

ท่านไม่สามารถโอน ทำสัญญาช่วง หรือจัดการโดยประการอื่นกับ สิทธิ และ/หรือ ข้อผูกพันต่างๆ ของท่านภายใต้ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้

การแยกออกจากกัน  

หากข้อกำหนดใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ ถูกตัดสินโดยศาลหรือผู้มีอำนาจอื่น ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ ไม่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดอื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับต่อไป หากข้อกำหนดใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ ไม่มีผลบังคับใช้นั้นจะชอบด้วยกฎหมาย หรือมีผลบังคับใช้ หากตัดบางส่วนออกไป ให้ถือว่าส่วนดังกล่าวถูกตัดออก และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดจะยังคงมีผลบังคับต่อไป

ข้อตกลงทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับ บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน และจะใช้แทนข้อตกลงต่างๆ ที่เคยมีมาก่อนทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

กฎหมายและเขตอำนาจ

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายที่ใช้บังคับของราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาคดีของศาลต่างๆ แห่งประเทศไทย เป็นการเฉพาะ

ข้อพิพาท  ความขัดแย้ง หรือการเรียกร้องใด ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือการกระทำผิดสัญญา การสิ้นสุดสัญญา หรือ การเป็นโมฆะของสัญญา สามารถจัดการระงับโดยคณะอนุญาโตตุลาการ ตามกฎข้อบังคับว่าด้วยสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (ทีเอไอ) คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการเพียงผู้เดียว ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานของ ทีเอไอ สถานที่ดำเนินการด้านอนุญาโตตุลาการให้กระทำที่กรุงเทพฯ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญาต่างๆ

การจดทะเบียนและการอนุญาตต่างๆ

บริษัท แมร์รี มี ไดมอนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนไว้กับ กรมทะเบียนธุรกิจ ท่านสามารถค้นหาเวอร์ชั่นออนไลน์ของทะเบียนได้ที่ www.trustmarkthai.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

Marry Me Diamonds Co., Ltd.

Gemopolis Industrial Estate, 15 Soi Sukhapiban 2, Soi 31,

Dokmai, Prawes,

Bangkok, Thailand

10250

Quick Menu
Follow Us

Copyright © 2019. Marry Me Diamonds All Rights Reserved. Web Design by Move Ahead Media - SEO Company Bangkok

ไปที่ด้านบน